1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā Pearl.lv mājas lapas īpašnieks un Pearl Health Beauty Treatments privātprakse Kuģinieku iela 5, Liepāja(turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko www.pearl.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).
1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.
2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.
2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.
2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3. Klientu personas datu apstrāde
3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:
3.1.1. Vārds, uzvārds
3.1.2. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
3.1.3. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.)

3.1.4. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.
3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.
3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:
a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.
3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:
3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.
Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.
3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.
3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi. Veicot reģistrāciju, izmantojot e-pasta vai mobila skara saziņas metodi, griežoties pēc konsultācijas,  vai noformējot pasūtījumu mājaslapā pearl.lv, lietotājs brīvprātīgi iesniedzt savus personas datus, tai skaita aizpilda reģistrācijai un/vai  pasūtījuma noformēšanai nepaciešamo datu formu.
3.7. Lietotājs apstiprina, ka viņš piekrīt iesniegt pearl.lv mājaslapas īpašniekam savus personas datus un neiebilst, ka Lietotāja iesniegtos personas datus pearl.lv apstrādās pasūtījuma statistikas un analīzes nolūkos, pasūtījuma izpildes nolūkos, kā arī mārketinga nolūkos.
3.8. Pearl.lv mājas lapas īpašnieks nodrošina  lietotāja un/vai pircēja datu saglabāšanas drošumu un konfidencialitāti, saskaņā ar LR un ES normatīvajiem aktiem.

3.9. Privātprakse Pearl Health Beauty Treatments uzņemas konfidenciālu atbildību par klientu anketu glabāšanu atbilstoši visām LR un ES normatīvo aktu prasībām.

4. Datu subjekta tiesības
4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:
4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

4.1.6. Lietotājs piekrīt pearl.lv jaunākās informācijas, piemēram, par cenu atlaidēm, jauniem pakalpojumiem, īpašām akcijām u.tml., saņemšanai uz Lietotājs norādīto e-pastu.

4.1.7. Tiesības atteikties no jaunumu saņemšanas e-pastā, rakstot [email protected]
4.1.8. Vērsties Datu valsts inspekcijā
Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, aizpildot formu klātienē Kuģinieku ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta e-pastu [email protected].

5. Sīkdatnes (cookies), datu analīze un statistika.

Mājaslapas pearl.lv.lv īpašnieks informē lapas lietotājus, ka mājaslapā tiks veidotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina lietotājam ērtāku lapas lietošanu. Lietotājs jebkurā brīdī var atslēgt šo saziņas opciju. Savukārt lapas īpašnieks izmanto sīkdatnes statistisko datu iegūšanas un apkopošanas nolūkos, tai skaitā produkcijas pieprasījuma un intereses, lapu apmeklēšanās izpētē.  Sīkdatņu iegūtie un saglabātie dati tiek izmantoti apkopotā veidā.
Mājaslapas pearl.lv īpašnieks izmanto pārlūkprogrammu un sociālo tīklu analīzes ietvaros iegūtus statistiskus datus un analīzi.
Pearl.lv mājaslapas lietotājs var atteikties no visām sīkdatnēm, izmantojot savu ierīci (datoru, planšetdatoru u.c.). Katrai ierīcei ir spēja atteikties no sīkdatnēm.  Informācija, instrukcijas par sīkdatņu iestatījumiem, bloķēšanu, dzēšanu utt. ir plaši pieejamas dažāds interneta vietnēs un ir atkarīgās no pārlūkprogrammas, kuru izmanto lietotājs.

6. Trešo personu saites
Pearl.lv mājaslapā ir saites uz mājaslapām, kas pieder trešajām personām. Šīm mājas lapām ir sava privātuma politika, par kuru Pearl.lv īpašnieks nenes atbildību, un ar kuru lietotajām jāpiezīstas patstāvīgi.

7. Sazināšanās ar mums

Lietotājs var sazināties ar Pearl.lv mājas lapas īpašnieku attiecībā uz privātuma politikas jautājumiem, tai skaitā pieprasīt informāciju par saviem datiem, to atjaunošanu, dzešanu utt., saziņai izmantojot e-pastu: [email protected]

8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.
8.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas www.pearl.lv.